میزان صلاحیت شورای حل اختلاف برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی

نظریه مشورتی در مورد صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی خانوادگی

سوال 

با نظر به قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، آیا به موجب تبصره یک ماده ۲۱ این قانون کلیه دعاوی موضوع این قانون به جز طلاق قابل طرح و رسیدگی در شورای حل اختلاف است؟ آیا این تبصره با مواد یک و۲ این قانون که دادگاه خانواده را با شرایطی تعیین کرده است، تعارض ندارد؟ منظور از کارشناس در این تبصره چه کسی است؟

پاسخ

مفاد مورد استعلام با مقررات مورد اشاره از طرف آن مرجع قابل انطباق نیست زیرا تبصره یک ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده ناظر به ضرورت ثبت وقایع موضوع آن ماده و ماده ۲۰ قانون مذکور و مقررات حاکم بر آن بوده که براساس آیین‌نامه‌ای صورت خواهد گرفت که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب ریاست قوه‌قضاییه باید تهیه و تصویب شود و تا تصویب آیین‌نامه مذکور نظام‌نامه‌های موضوع ماده یک اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب سال ۱۳۱۶ کماکان معتبر است و اساساً استعلام به‌عمل‌آمده با توجه به مقرراتی که به آن استناد شده است، ربطی به صلاحیت شورای حل اختلاف موضوع ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف ندارد و بندهای ۲ و ۳ در موارد استعلام نیز منطبق با مقررات مورد اشاره در استعلام نیست.

اگر نیاز به اخذ مشاوره تلفنی با وکیل متخصص در زمینه دعاوی خانوادگی  و سایر موضوعات حقوقی را دارید همین الان به اینجا مراجعه کنید . 

دیدگاه خود را بنویسید