نمونه دادخواست بازگشت به کار و دریافت حق اشعه

دادخواست به اداره کار با موضوع بازگشت به کار و دریافت حقوق و مزایای معوقه ریاست محترم  هیئت [...]

دادخواست مطالبه حقوق مزایا و سنوات توسط کارگر

دادخواست مطالبه حقوق و مزایا قانونی  از طرف کارگر به طرفیت کارفرما ریاست محترم  هیئت تشخیص اداره تعاون [...]